Our Location

Carpe diem Films
Director : Abhishek Acharya
A 13 "Krishna Kunj", 6th Floor,
552 Khar Pali Road, TPS 3,
Intersection of 7th & 8th Road,
Khar (West),
Mumbai - 400052.
Maharashtra, India.
Tel : +91 22 26046227.
Abhishek (Cell) : +91 98200 61190.